about Service

About KT WiFi zone
KT WiFi誤녺썣뙷윜삸KT쑉뀲쎖쉪쑛쑛곩ㄷ耶╉곫뻼뙑쑛곲벛烏뚦룋붃佯쒒깿뿨溫양쉰雅
KT WiFi AP(Access Point)竊뚥슴若€댎룾餓ζ뿞瀛요툓營묊쉪쑛.
About KT WiFi prepaid card
About WiFi ID
뜵뙁쑉KT Wifi Zone뿞溫뷰퐬쑑꺗룾걫營묊쉪뀍뵱餓섇엹븚뱚
How to use
鵝욜뵪쑉堊욕닶佯쀨눌阿경뿶窯녶댆쉪뵸뜮닑끻럴兀阿곁쉪窯꾡퍡뜞訝딀돀뜲쉪PIN쟻쇉壤뷠T Wifi營묊쳶弱긷룾뙃藥꿱눌阿경뿶뿴訝딁퐨.